DE PL EN
Instrukcja obsługi oprogramowania

e-fotoprint wer. 6.x.x.


Informacje ogólne
Oprogramowanie e-fotoprint przeznaczone jest do tworzenia fotoalbumów, fotoksiążek
oraz fotogadżetów.

Oprogramowanie to pozwala zaprojektować wybrany produkt poprzez umieszczenie
fotografii, wprowadzanie tekstów, wybór tła, ustawienie odpowiednich ramek oraz
wprowadzenie dodatkowych efektów.

Instrukcja obsługi podzielona jest na następujące części:
1. Instalacja
2. Wybór podstawowych elementów produktu
3. Edycja i projektowanie produktu
4. Proces zamawiania
5. Wprowadzanie zmian
6. Podpowiedzi
7. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Instalacja
Oprogramowanie e-fotoPrint można zainstalować tylko w systemie Windows 2000, Windows
XP lub Windows Vista. Zalecana rozdzielczość ekranu to 1024x768 lub 1280x1024.

W celu zainstalowania oprogramowania należy dwukrotnie kliknąć plik instalacyjny i
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Pod koniec procesu
instalowania oprogramowanie e-fotoPrint wykonuje kilka dodatkowych czynności
(które trwają kilka minut).


Powrót - Menu główne

Wybór podstawowych elementów produktu
Po założeniu konta dla nowego użytkownika i przeprowadzeniu jego aktywacji, możemy się zalogować do programu. Produkt jest tworzony za pomocą kreatora. W celu jego


uruchomienia należy wybrać polecenie nowy album i odpowiedni produkt, wyświetlone na ekranie bezpośrednio po uruchomieniu oprogramowania e-fotoPrint . W celu przejścia do następnego etapu należy kliknąć przycisk -Strzałka-, umieszczony w górnej części ekranu kreatora.Uwaga:
Kreator upraszcza tworzenie nowego produktu poprzez automatyzację niektórych zadań,
niemniej jednak można później zmienić z poziomu ekranu głównego wybrane przez
niego ustawienia.

W celu wybrania fotografii należy przejść do odpowiedniego folderu w panelu po prawej stronie, a następnie zaznaczyć żądane fotografie. W celu wybrania większej liczby fotografii należy w momencie klikania lewym przyciskiem myszy trzymać wciśnięty klawisz Ctrl lub kliknąć pierwszą fotografię, a następnie ostatnią, trzymając jednocześniewciśnięty klawisz Shift. Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia fotografii znajdujących się w innym folderze, można je dodać później, w czasie edycji albumu.Można korzystać z przykładowych albumów w celu skrócenia czasu projektowania oraz
uzyskania oczekiwanego efektu.
Liczba stron w nowym albumie to minimalna dopuszczalna liczba stron. Liczbę stron można zmienić w późniejszym czasie; system podaje zalecaną liczbę stron na postawie liczby fotografii oraz wybranego układu stron, ale można wybrać inną dowolną wartość.Można wybrać tło z listy lub określić żądany kolor tła. Można także kliknąć przycisk -Strzałka- bez dokonywania wyboru; tło będzie w kolorze białym. System utworzy podstawową wersję produktu. Operacja ta może być dosyć czasochłonna; czas jej trwania zależy od liczby fotografii oraz liczby stron. Po zakończeniu tworzenia, zostanie wyświetlony na ekranie głównym produkt. Fotografie wyświetlane są na liście (po prawej stronie ekranu), a strony w dolnej części ekranu, a na środku wyświetlana jest aktualnie wybrana strona. W tym momencie można przeglądać oraz wprowadzać zmiany na poszczególnych stronach.
Powrót - Menu główne

Ekran główny – edycja i projektowanie produktu
Z poziomu ekranu głównego można edytować i projektować produkty poprzez wybieranie
fotografii i ustawianie ich położenia na stronie, wybieranie tła, ustawianie ramek, masek lub
dodawanie efektów do fotografii, wstawianie grafiki, tekstów, dodawanie/usuwanie stron
i zmienianie kolejności stron (dotyczy albumów).Ekran ten składa się z następujących elementów:
A. Przestrzeń robocza (środkowa część ekranu) – aktualnie edytowana strona.
B. Paleta narzędzi (po lewej stronie) – wszystkie narzędzia do edycji i projektowania.
C. Strony (dolna część ekranu) – miniatury stron albumu.
D. Fotografie (po prawej stronie) – fotografie aktualnie wstawione do produktu oraz te,
które nie zostały jeszcze wstawione.
E. Ikony skrótów:
1. pierwsza strona, jedna strona wstecz, jedna strona do przodu, ostatnia strona
2. aktualnie wyświetlana strona w przestrzeni roboczej
3. edycja - tworzenie nowych szablonów
4. dodaj stronę
5. usuń stronę
6. duplikuj stronę
7. przesuń zaznaczoną stronę wstecz
8. przesuń zaznaczoną stronę do przodu
9. powiększ aktualnie edytowaną stronę
10. pomniejsz aktualnie edytowaną stronę
11. dopasuj zdjęcie do wysokości ramki
12. dopasuj zdjęcie do szerokości ramki
13. obrót w prawo o 270 stopni
14. obrót w prawo o 90 stopni
15. umieszczenie tekstu

Przechodzenie pomiędzy stronami w przypadku wybrania albumu.
Edycja zwykle dotyczy strony, która jest aktualnie wyświetlana na środku ekranu, za
wyjątkiem kilku operacji, które obejmują zasięgiem wszystkie strony albumu. W celu zmiany
aktualnej strony należy kliknąć odpowiednią miniaturkę strony w dolnej części ekranu. W
celu przejścia do innej strony można kliknąć jeden z przycisków (poprzednia, następna,
pierwsza, ostatnia), które są umieszczone nad miniaturami stron w dolnej części ekranu.


Powrót - Menu główne

Obracanie fotografii (o 90 stopni)
Jeżeli fotografia na liście fotografii jest obrócona (o 90 stopni) można przywrócić jej
poprawną orientację poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia
„Rotate right” (Obróć w prawo) lub „Rotate left” (Obróć w lewo). Zalecane jest obrócenie
fotografii przed ich wstawianiem do produktu.


Wstawianie, przycinanie i rozmieszczanie fotografii
W celu wstawienia fotografii należy ją przeciągnąć z listy fotografii na stronę. Zwolnienie
przycisku myszy w czasie przemieszczania nad wolnym miejscem powoduje wstawienie
fotografii w tym miejscu. Zwolnienie przycisku myszy w czasie przemieszczania nad pustym
miejscem powoduje dodanie fotografii w tym miejscu.

Fotografie wstawione do produktu są oznaczane za pomocą specjalnego znaku (prosimy
porównać z fotografią zamieszczona poniżej, po lewej stronie). Po kliknięciu wstawionej
fotografii prawym przyciskiem myszy wyświetlana jest lista stron, na których ta fotografia
jest wstawiona w przypadku albumu.Domyślnie fotografie są przycinane w celu dopasowania do wolnego miejsca. Zaleca się,
aby do wolnych miejsc o orientacji poziomej przeciągać fotografie mające również
orientację poziomą, a do wolnych miejsc o orientacji pionowej przeciągać fotografie
zorientowane pionowo w celu uniknięcia (lub ograniczenia) przycinania fotografii.
Dodatkowo, po zaznaczeniu fotografii można kliknąć przycisk -Dopasuj- na pasku
narzędziowym. Spowoduje to pomniejszenie fotografii w celu dopasowania do wolnego
miejsca, w efekcie fotografia nie będzie przycinana, może być natomiast mało czytelna
z powodu pomniejszenia. W celu anulowania wprowadzonych zmian należy ponownie
kliknąć przycisk -Dopasuj- na pasku narzędziowym.
W celu ustawienia przycinanego fragmentu fotografii należy dwukrotnie kliknąć fotografię i
ustawić ramkę zaznaczającą obszar po przycięciu w żądanej pozycji. Jeżeli fotografia ma
być jeszcze bardziej przycięta, należy zmniejszyć ramkę, klikając w tym celu jedną z
krawędzi i przeciągając ją w nowe położenie.W niektórych sytuacjach po wstawieniu fotografii wokół ramki wyświetlany jest znak ostrzegawczy. Informuje on, że jakość wydrukowanej fotografii będzie zbyt niska. Zaleca się pomniejszanie fotografii do momentu, kiedy znak ostrzegawczy przestanie być wyświetlany (najwyższa jakość) lub do momentu, kiedy fotografia będzie tylko nieznacznie większa (jeżeli jest to wymagane z uwagi na układ strony).

Klikając prawym klawiszem myszy w zaznaczony obiekt znajdujący się w naszym polu roboczym mamy szybkie dojście do podstawowych funkcji, takich jak kadrowanie, obrót czy wyśrodkowanie.

W celu ręcznej zmiany położenia fotografii należy ją przeciągnąć (kliknąć lewym
przyciskiem myszy, a następnie przesunąć kursor myszy do innego miejsca i zwolnić
przycisk). Fotografia może częściowo przesłaniać inną fotografię lub wychodzić poza obszar
strony, co pozwala na tworzenie bardzo interesujących projektów. W celu zmiany wielkości
fotografii należy kliknąć na jej krawędzi, a następnie przeciągnąć kursor myszy do
żądanego położenia. Jeżeli mają być zachowane oryginalne proporcje fotografii, w czasie
przeciągania należy trzymać wciśnięty klawisz Shift.

W celu obrócenia fotografii o niewielki kąt należy kliknąć fotografię prawym przyciskiem
myszy, a następnie wybrać polecenie -Obróć|Nieznacznie w prawo- lub -Obróć|Nieznacznie
w lewo-.

Powrót - Menu główne

W czasie rozmieszczania obrazów (i tekstów) można korzystać z
następujących narzędzi edycyjnych:


- wyrównywanie położenia obrazów w stosunku do innego obrazu:
należy najpierw zaznaczyć rysunek, do którego wyrównywane będą inne obrazy, a następnie
zaznaczyć wyrównywane obrazy (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w czasie wybierania), po
czym kliknąć jeden z obrazów prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu polecenie
-Wyrównaj-.

- wyrównywanie rozmiarów:
najpierw zaznaczyć obraz, którego rozmiar będzie traktowany jako wzorcowy, a następnie
zaznaczyć pozostałe obrazy (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl w czasie zaznaczania), po czym
kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z obrazów i wybrać z menu polecenie -Taki sam
rozmiar-.

- równomierne rozmieszczanie obrazów:
wybrać obrazy do rozmieszczania, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z
obrazów, po czym wybrać z menu „Spacing” (Rozmieszczenie) odpowiednie polecenie.

- ustawianie na środku strony:
zaznaczyć obraz/obrazy, które mają być ustawione na środku strony, kliknąć prawym
przyciskiem myszy jeden z nich, a następnie wybrać odpowiednie polecenie z menu
-Ustaw na środku strony-.

- zmiana kolejności pokrywających się obrazów:
zaznaczyć obraz/obrazy, których dotyczyć ma zmiana, a następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać odpowiednie polecenie z menu -Kolejność-.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany położenia, zmiany rozmiarów lub
wstawienia obrazu należy wybrać polecenie -Cofnij- z menu -Edycja-.
W celu usunięcia obrazu ze strony należy zaznaczyć go, a następnie wcisnąć klawisz -Anuluj-.


Powrót - Menu główne

Projektowanie i umieszczanie tekstu
W celu rozpoczęcia edycji tekstu należy dwukrotnie kliknąć pole tekstowe na stronie,
a następnie wprowadzić żądany tekst w wyświetlanym oknie dialogowym. W oknie tym można również wybrać czcionkę, kolor i ustawić inne opcje. Po zakończeniu wprowadzania tekstu kliknąć przycisk „OK”.

W celu wprowadzenia tekstu, jeżeli nie ma pola tekstowego, kliknąć prawym przyciskiem
myszy w wolnym miejscu, a następnie wybrać polecenie -Dodaj nowy tekst). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy wprowadzić żądany tekst, po czym kliknąć „OK”. Rozmiar i położenie tekstu można zmieniać poprzez przeciąganie, podobnie jak w przypadku obrazów.

W celu skopiowania atrybutów tekstu (kolor, czcionka, rozmiar) do innego tekstu należy
kliknąć prawym przyciskiem tekst, którego atrybuty mają być skopiowane, wybrać z menu polecenie -Kopiuj-, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy tekst, którego atrybuty mają być zmienione i wybrać polecenie -Wklej-.

Czcionki specjalne:
System nie obsługuje czcionek specjalnych, które nie są instalowane wraz z systemem
Windows lub pakietem Microsoft Office. W przypadku korzystania z czcionek pochodzących
z innych źródeł wyświetlane jest stosowne ostrzeżenie, a w czasie drukowania w drukarni
czcionki te są zastępowane przez czcionki standardowe.

Powrót - Menu główne

Tło
W celu zmiany tła należy wybrać -Narzędzia – Tło-, a następnie przeciągnąć żądane tło do
przestrzeni roboczej. Jeżeli tło ma mieć pełny kolor, kliknąć przycisk -Kolor-, a następnie
wybrać żądany kolor.

Tło z innej strony albumu można skopiować przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy
w pustym miejscu strony, która zawiera tło przeznaczone do skopiowania, a następnie
wybrać polecenie -Kopiuj tło-. Przejść do strony, która ma być zmieniona, a następnie
ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu i wybrać polecenie
-Wklej tło-. W celu zmiany tła na wszystkich stronach albumu, wybrać polecenie
-Wklej tło na wszystkich stronach- w miejsce polecenia -Wklej tło-.

W celu przywrócenia oryginalnego tła, które było ustawione po utworzeniu albumu, kliknąć
przycisk -Przywróć-. Uwaga: Jeżeli poprzednio wybrano polecenie -Wklej tło na wszystkich
stronach-, wciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie tła wykorzystywanego
w tej operacji.Zaawansowane opcje konfigurowania tła
1. W przypadku wybrania obrazu dla tła można skonfigurować jego zaciemnienie. W tym
celu należy kliknąć przycisk -Zaciemnienie-, a następnie ustawić suwak w odpowiednim
położeniu. Można również ustawić odcień tła, klikając przycisk -Kolor- ustawiony w pobliżu
suwaka. Wynik operacji jest natychmiast wyświetlany na stronie (przed kliknięciem przycisku -Zamknij-),
ale czas wymagany do odświeżenia może wynosić nawet kilka sekund.
Po uzyskaniu żądanego wyniku należy kliknąć przycisk -Zamknij-.

2. Jako tło można wybrać jedną z fotografii albumu. W tym celu należy przeciągnąć
fotografię na stronę, a następnie zwolnić przycisk myszy w momencie, gdy kursor znajduje
się nad krawędzią strony. Można także zaznaczyć obraz na stronie, kliknąć go prawym
przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie -Rozmiar obrazu | użyj jako tło-.
Można również ustawić zaciemnienie dla skonfigurowanego w ten sposób tła.


W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany tła należy wybrać polecenie
-Edycja | Cofnij-.

Ostrzeżenia dotyczące jakości fotografii:
Czasami po wybraniu obrazu jako tła na krawędzi wyświetlany jest znak ostrzegawczy (żółta
flaga). Informuje on, że jakość wydrukowanego tła nie będzie dostatecznie wysoka. Jeżeli
większość tła będzie zasłonięta przez obrazy lub tekst, nie będzie to miało negatywnego
wpływu na wynik końcowy, jeżeli jednak tło nie jest zasłonięte, zaleca się jego
zmodyfikowanie. Jeżeli flaga jest czerwona, oznacza to, że tło ma zdecydowanie zbyt niską
jakość i należy je zmienić.

Powrót - Menu główne

Ramki
Ramki to elementy graficzne otaczające fotografię, podobnie jak ramki otaczające
„prawdziwą” fotografię. W celu wstawienia ramki wokół fotografii należy wybrać
-Narzędzia – ramki-, a następnie przeciągnąć żądaną ramkę do fotografii.W celu usunięcia ramki, należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk -Usuń
ramkę-. Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania ramki z jednej fotografii do innej, kliknąć
prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą ramkę, która ma być skopiowana, i wybrać
polecenie -Kopiuj-. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy fotografię, wokół której ta
ramka ma być umieszczona, i wybrać polecenie -Wklej specjalnie | ramka-.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany ramki należy wybrać polecenie
- Edycja | Cofnij-.Powrót - Menu główne

Maski
Maski określają część fotografii, która będzie widoczna, oraz sposób integracji fotografii z
tłem. W celu wstawienia maski do fotografii należy wybrać –Narzędzia –maski-, a następnie
przeciągnąć żądaną maskę do fotografii.W celu usunięcia maski należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk
-Usuń maskę-. Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania maski z jednej fotografii do innej,
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą maskę, która ma być
skopiowana, i wybrać polecenie -Kopiuj-. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy
fotografię, do której ma być skopiowana ta maska, i wybrać polecenie
-Wklej specjalnie | maska-.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany maski należy wybrać polecenie
-Edycja | Cofnij-.Powrót - Menu główne

Efekty
Efekty pozwalają na zmianę koloru fotografii oraz czasem kontrastu i jasności. W celu
dodania efektu do fotografii należy wybrać -Narzędzia – efekty-, a następnie przeciągnąć
żądany efekt do fotografii.Dostępny jest efekt specjalny, pozwalający na dynamiczne ustawianie kolorów fotografii (a
dokładnie odcienia) oraz poziomu przeźroczystości. W celu zastosowania tego efektu należy
wybrać żądaną fotografię, kliknąć przycisk -Zaciemnienie- i ustawić odpowiedni poziom
zaciemnienia, a następnie kliknąć przycisk -Kolor- i ustawić żądany odcień. W celu
zintegrowania fotografii z otoczeniem zaznaczyć opcję -przezroczystość-.
Wynik operacji jest natychmiast wyświetlany na stronie (przed kliknięciem przycisku
-Zamknij-), ale czas wymagany do odświeżenia może wynosić nawet kilka sekund. Po
uzyskaniu żądanego wyniku należy kliknąć przycisk -Zamknij-.W celu usunięcia efektu należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk -Usuń
efekt-. W celu usunięcia maski należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk
-Usuń maskę-. Jeżeli zachodzi potrzeba skopiowania efektu z jednej fotografii do innej,
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy fotografię zawierającą efekt, który ma być
skopiowany, i wybrać polecenie -Kopiuj-. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy
fotografię, do której należy przenieść efekt, i wybrać polecenie -Wklej specjalnie | efekt-.

W celu cofnięcia ostatnio wykonanej operacji zmiany efektu należy wybrać polecenie
-Edycja | Cofnij-.Powrót - Menu główne

Obiekty clipart
Jeżeli zachodzi potrzeba wstawienia obiektu clipart, należy wybrać z menu głównego
polecenie -Projekt | Obiekty clipart | dodaj clipart-, a następnie wskazać żądany plik.
Po kliknięciu przycisku „OK” clipart zostanie wstawiony na stronę. W tym momencie można
go przeciągnąć na dowolnie wybrane miejsce.Powrót - Menu główne

Opcje zaawansowane (album)
Jeżeli strony mają być bardzo starannie zaprojektowane, z zachowaniem dokładnych
wymiarów każdego z elementów, należy kliknąć przycisk -Zaawansowane-, umieszczony na
pasku narzędziowym -Narzędzia – Ogólne-. Spowoduje to otwarcie strony w specjalnym
edytorze z siatką i opcjami przyciągania do siatki. W celu ustawienia dokładnego rozmiaru
i położenia fotografii należy dwukrotnie kliknąć fotografię, a następnie wpisać wartości.

Powrót - Menu główne

Proces zamawiania produktu
Po zakończeniu edycji produkt należy złożyć zamówienie, po przez kliknięcie w górnej części ekranu ikony koszyka z podpisem Zamów. Proces zamawiania składa się z trzech etapów i jest wspomagany przez kreatora. W celu przejścia do następnego etapu należy kliknąć przycisk -Strzałki-, umieszczony w górnej części ekranu kreatora.Ekrany do składania zamówienia:
Pierwszy ekran – zostaje wyświetlone w sposób miniatur całe nasze zamówienie.Można również wyświetlić interaktywny podgląd stron albumu, klikając przycisk
(Podgląd interaktywny).Drugi ekran – po prawej stronie ekranu wyświetlany jest podgląd produktu. Jeżeli wybrany typ albumu pozwala wybrać inne okładki zewnętrzne (przykładowo zmienić ich kolor), na ekranie tym należy skonfigurować okładki. Należy wybrać ilość kopi jak również można wpisać w oknie -Uwagi- informacje dla laboratorium odnośnie składanego zamówienia.Trzeci ekran – po lewej stronie należy wybrać sposób przekazania albumu: elektronicznie poprzez internet lub osobiście do punktu odbioru.Jeżeli wybrana została opcja osobistego dostarczenia, na dysku C w folderze Epint_Zamowienie znajduje się zamówienie (plik zip). Plik ten należy przegrać na dysk
CD (lub zapisać w pamięci przenośnej) i przynieść do punktu. Uwaga: proces tworzenia
foldera z plikiem zip może zająć nieco czasu (zależnie od wielkości albumu).Jeżeli wybrana została opcja przesyłania albumu drogą elektroniczną, istnieją dwie możliwości zapłacenia za wykonanie zlecenie, przy odbiorze lub przez internet.W przypadku płatności przez internet w niektórych rozwiązaniach należy podać informacje dotyczące karty kredytowej, może również nastąpić przekierowanie do strony internetowej punktu, z poziomu której należy dokonać płatność. Po wprowadzeniu żądanych informacji kliknąć przycisk -Dalej-.Uwaga: czas wysyłania albumu drogą elektroniczną zależy od wielkości albumu oraz rodzaju połączenia.Jeżeli wybrana została opcja przesyłania albumu drogą elektroniczną, na ekranie
wyświetlany jest wskaźnik zaawansowania przesyłania albumu.

Nie wolno zamykać oprogramowania e-fotoPrint do momentu zakończenia procesu
przesyłania (wyświetli się wówczas komunikat informujący o zakończeniu przesyłania).

Po zakończeniu procesu składania zamówienia na ekranie wyświetlony zostanie rachunek.
Rachunek ten można również wyświetlić przed zakończeniem zamawiania, klikając w tym
celu przycisk -Rachunek- umieszczony na trzecim ekranie. Zaleca się wydrukowanie rachunku i zachowanie go do momentu otrzymania wydrukowanego albumu.
Po zakończeniu wysyłania można zamknąć oprogramowanie e-fotoprint.

Powrót - Menu główne

Zmiana i usuwanie istniejących produktów
Po zakończeniu tworzenia nowego produktu za pomocą kreatora można go zawsze dalej
edytować, nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu e-fotoprint.
W celu przejścia do edycji istniejącego produktu należy wcisnąć przycisk -Edytuj album-
w oknie dialogowym wyświetlanym bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji e-fotoprint.

Spowoduje to wyświetlenie pokazanego poniżej okna dialogowego:W oknie tym należy wybrać produkt, który ma być edytowany, i wcisnąć przycisk -Otwórz-.
Wybrany produkt zostanie wyświetlony na ekranie i można przystąpić do jego edycji.
Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia istniejącego produktu, należy wybrać go, a następnie
kliknąć przycisk -Usuń-. Można również zmienić nazwę istniejącego albumu. Należy w tym
celu zaznaczyć żądany album, a następnie wcisnąć przycisk -Zmień nazwę-.

Uwaga: po złożeniu zamówienia na wykonanie produktu można nadal go edytować, ale
nie będzie uwzględniał zmian. W przypadku usunięcia produktu jest on usuwany z
komputera, ale nie powoduje to anulowania zlecenia. Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia
zmian, które muszą być odzwierciedlone w wykonanym produkcie, należy postępować
zgodnie z procedurą „ponowne zamawianie” (szczegółowe informacje podano poniżej), ale
nie powoduje to anulowania wcześniej złożonego zamówienia.

Ponowne zamawianie:
Podana poniżej procedura pozwala na złożenie następnego zamówienia na wykonanie tego
samego produktu: otworzyć dany produkt, a następnie wybrać z menu głównego polecenie
-Otwórz | Zamów następną kopię-. Spowoduje to wyświetlenie podanego poniżej
komunikatu:Wciśnięcie przycisku -Tak- powoduje utworzenie nowego zlecenia, identycznego
z poprzednio złożonym. Wciśnięcie przycisku -Nie- powoduje wyświetlenie listy dostępnych
typów innych produktów, z której należy wybrać żądany produkt. W obydwu przypadkach
(po udzieleniu odpowiedzi na pytanie) system wyświetli na ekranie głównym nowe
zamówienie. W przypadku braku konieczności wprowadzania zmian w albumie można
bezpośrednio kontynuować proces składania zamówienia (kliknąć przycisk -Zamów-), albo
rozpocząć edycję nowego zamówienia i wznowić proces składania zamówienia w późniejszym
czasie.
Uwaga: w każdym przypadku nowe zamówienie będzie miało inny numer niż pierwsze.


Powrót - Menu główne


Podpowiedzi
Wstawianie ramki/maski/efektu do wszystkich fotografii w albumie: kliknąć prawym
przyciskiem myszy fotografię mającą żądaną ramkę i wybrać polecenie -Kopiuj-.
Wybrać z menu głównego polecenie -Edycja | Wklej specjalnie na wszystkich
stronach | ramka-. Polecenie -Wklej specjalnie na wszystkich stronach- umożliwia również
wstawianie na wszystkich stronach masek i efektów.

Wstawianie maski nad ramką dynamiczną:
W celu uzyskania specjalnego efektu można:
1. Wybrać ramkę dynamiczną dla fotografii (pierwsza ramka pozwalająca na
skonfigurowanie koloru i szerokości obramowania).2. Wstawić maskę do fotografii z ramką: maska będzie obejmować zarówno fotografię, jak i
ramkę.Inny przykład:
Powrót - Menu główne


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jaki typ albumu mogę zamówić?
Odpowiedź: Dostępne typy albumów są one wyświetlane w oknie dialogowym -Wybór typu
albumu-, które jest pokazywane w czasie tworzenia nowego albumu. Typy albumów różnią się od siebie rozmiarem,
orientacją (pozioma lub pionowa) oraz rodzajem okładki.


Pytanie: Ile stron będzie zawierał mój album?
Odpowiedź: W czasie tworzenia nowego albumu za pomocą kreatora na ekranie
projektowania układu stron można wybrać ich liczbę. Domyślnie jest to liczba uwzględniona
w cenie podstawowej wersji albumu, ale można ją zmienić, zgodnie z dostępnymi opcjami.
System automatycznie zaleca odpowiednią liczbę stron na podstawie liczby fotografii oraz
wybranego układu stron. Jeżeli wybrana zostanie większa liczba stron z uwagi na dużą
liczbę fotografii, cena albumu będzie odpowiednio wyższa. Przyciski -Dodaj stronę- i -Usuń
stronę- wyświetlane na ekranie głównym (powyżej listy stron) pozwalają na dodawanie
i usuwanie stron.


Pytanie: Czy można zmienić tło uprzednio wybrane za pomocą kreatora w czasie tworzenia
nowego produktu?
Odpowiedź: Tak. Można zmienić każdy wybór dokonany w procesie tworzenia nowego
produktu za pomocą kreatora. W celu zmiany tła należy wybrać polecenie -Narzędzia – Tła-.
Następnie przeciągnąć odpowiednie tło do przestrzeni roboczej. Jeżeli tło ma być
skonfigurowane dla wszystkich stron w albumie, kliknąć prawym przyciskiem myszy w
pustym miejscu na stronie i wybrać polecenie -Kopiuj tło-. Następnie kliknąć ponownie
prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie -Wklej tło na wszystkich stronach-.
Dodatkowe informacje podano w punkcie Tło.


Pytanie: Dlaczego moje fotografie zostały przycięte?
Odpowiedź: Domyślnie fotografie są przycinane w celu dopasowania do wolnego miejsca na
stronie. W celu dokonania zmiany należy zaznaczyć fotografię, a następnie kliknąć przycisk
-Dopasuj- na pasku narzędziowym -Narzędzia | Ogólne-. Dodatkowe informacje podano w
punkcie -Wstawianie, przycinanie i rozmieszczanie fotografii-.


Pytanie: Czy mogę dodać nowe fotografie do albumu po zakończeniu jego tworzenia za
pomocą kreatora?
Odpowiedź: Tak. Po otwarciu albumu na ekranie głównym kliknąć przycisk „+” nad listą
fotografii po prawej stronie ekranu, a następnie wybrać dodatkowe fotografie do
wstawienia.


Pytanie: Czy można dodawać fotografie umieszczone w innych folderach?
Odpowiedź: Tak (prosimy porównać z odpowiedzią na poprzednie pytanie), ale nie jest to
możliwe w czasie korzystania z kreatora tworzenia nowego albumu.

Powrót - Menu główne


Pobierz program
Ściągnij nowy program!!!Nasi przyjaciele


Firmy z którymi współpracujemyWażne! Strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

fotonet zdjęcia przez internet fotografia cyfrowa laboratorium cyfrowe tychy