Polityka Ochrony Informacji


» 1. Warunki wstępne, definicja Użytkownika
Fotonet udostępnia swoje wybrane usługi za pośrednictwem stron internetowych w domenie fotonet.info oraz innych wchodzących w skład portalu fotonet.info, który jest własnością Fotonet. Wszelkie odwołania w niniejszym tekście do Fotonetu oznaczają albo portal https://www.fotonet.info albo markę Fotonet, będącą własnością Laboratorium Fotografii Cyfrowej Fotonet Marek Karch, nie posiada osobowości prawnej i wszelkie odwołania w niniejszym tekście oraz innych dokumentach na stronach Fotonetu lub innych witrynach należących do Fotonet mówiące o jej obowiązkach, prawach lub innych czynnościach prawnych wskazują na Laboratorium Fotografii Cyfrowej Fotonet. Regulamin Ochrony Danych Osobowych może się zmienić, jednak zawsze obowiązująca wersja tego dokumentu jest dostępna pod adresem www.fotonet.info/tou/ochrona_danych.html. Fotonet nie jest zobowiązany do każdorazowego informowania użytkowników gdy dojdzie do zmiany tychże warunków użytkowania portalu. Niektóre serwisy portalu Fotonet mogą posiadać własne warunki użytkowania, w takim przypadku informacja o tym znajdzie się w stopce danego serwisu lub w niniejszym dokumencie. Użytkownikami portalu fotonet.info są osoby korzystające z jej zasobów za pośrednictwem Internetu określane dalej jako użytkownicy.
» 2. Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin ochrony danych osobowych portalu Fotonet odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych za pośrednictwem portalu Fotonet, opisuje zasady gromadzenia dostarczonych przez użytkowników portalu Fotonet danych i zawiera warunki, na których dane te będą przez Fotonet wykorzystywane i przetwarzane. Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem portalu jest Fotonet z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 2.

Dane zebrane za pośrednictwem portalu Fotonet nie będą ujawniane jakiejkolwiek osobie lub firmie trzeciej bez zgody użytkownika, którego dotyczą, z wyjątkiem przypadków gdy jest to przewidziane w niniejszym Regulaminie ochrony danych osobowych.Fotonet zastrzega sobie prawo do wyjawienia w dowolnym momencie informacji o użytkownikach, w tym także w powiązaniu z innymi danymi gromadzonymi za pośrednictwem portalu, jeśli będzie to konieczne w celu wypełnienia i stosowania się do przepisów obowiązującego prawa, orzeczeń sądowych lub administracyjnych, nakładających na Fotonet taki obowiązek.

» 3. Rodzaj zbieranych informacji i cele ich gromadzenia
Podczas rejestracji na portalu fotonet.info użytkownik wypełnia specjalny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe zapytania o imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika. Dane te muszą zostać wpisane, bez ich podania rejestracja użytkownika nie dojdzie do skutku. Rejestracja nie jest obowiązkowa lecz jej przeprowadzenie przez użytkownika umożliwia mu dostęp do serwisów, do których poprawnego działania jest ona konieczna. Informacje podane w formularzu są przez Laboratorium Fotografii Cyforwej Fotonet wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez portal treści do ich potrzeb i zainteresowań. Ponadto dane te wykorzystywane będą w celu przesyłania użytkownikom informacji o portalu, promocjach i wydarzeniach, które zdaniem Fotonetu mogą użytkownika zainteresować.

Użytkownicy mogą także wypełnić ankietę, która pojawi się na ostatnim etapie procesu rejestracji. Zawiera ona m.in. zapytania o wiek, płeć, zainteresowania. Podanie tych informacji poprzez zaznaczenie odpowiednich pól ankiety jest dobrowolne, lecz ich podanie pozwoli Fotonetowi na zaoferowanie na portalu treści odpowiadających oczekiwaniom użytkowników.

Cookies. Fotonet używa cookies, tj. niewielkich informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera / tego samego profilu przeglądarki, jako automatyczne mechanizmy identyfikacji użytkowników łączących się z portalem fotonet.info. Cookies wykorzystywane są przez Fotonet w celu dostarczania użytkownikom spersonalizowanych usług i treści dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w dostępie do spersonalizowanej wersji portalu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników. Niektórzy z partnerów handlowych Fotonetu, na przykład ogłoszeniodawcy, mogą zamieszczać za pośrednictwem portalu Fotonetu na komputerach użytkowników znaczniki cookies, nad którymi Fotonet nie będzie mieć kontroli ani do których nie będzie mieć dostępu.

Rejestracja adresów IP. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów Fotonet, w tym adresy IP użytkowników, są przez Fotonet wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Adresy IP nie są jednak nigdy łączone z danymi osobowymi użytkowników.

» 4. Przekazywanie danych
W celu dostarczania użytkownikom poszczególnych usług za pośrednictwem portalu fotonet.info może zdecydować się na współpracę z innymi podmiotami, którym konieczne będzie przekazanie danych użytkowników w celu prawidłowego wykonania usługi. Ponadto, Fotonet może przekazywać ogólne scalone dane demograficzne i statystyczne swoim partnerom handlowym, ogłoszeniodawcom oraz spółkom z grupy kapitałowej Fotonet. Informacje przekazane w ten sposób nie będą jednak umożliwiały ujawnienia tożsamości pojedynczego użytkownika.
» 5. Zabezpieczanie danych osobowych użytkowników
Fotonet stosuje wiele powszechnych zabezpieczeń danych osobowych użytkowników, od kontroli fizycznej do zabezpieczeń systemowych. Dane te przechowywane są i przetwarzane przez Fotonet z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Dostęp do informacji o użytkownikach mają wyłącznie ci pracownicy Fotonetu, dla których dostęp ten jest konieczny w celu prawidłowego wykonania usług na rzecz tych użytkowników lub wykonywania obowiązków służbowych. Wszyscy ci pracownicy znają i stosują zasady bezpieczeństwa i ochrony prywatności związane z gromadzonymi za pośrednictwem portalu danymi osobowymi użytkowników. Wszyscy podwykonawcy, agenci i przedstawiciele Fotonetu, którzy muszą mieć dostęp do takich informacji, musza zachować poufność takich informacji i spełniać te same wymogi bezpieczeństwa, które obowiązują w odniesieniu do pracowników Fotonetu.
» 6. Powiadamianie o zmianach w danych osobowych
W przypadku zmiany danych osobowych, konieczności ich poprawy, aktualizacji lub usunięcia, użytkownik może to zrobić za pośrednictwem tego adresu . Użytkownik może także skontaktować się w tym celu bezpośrednio z Administratorem danych, jak również w celu otrzymania informacji, w jaki sposób jego dane są aktualnie przetwarzane, za pośrednictwem adresu e-mail webmaster@fotonet.info.
» 7. Zawiadamianie o zmianach polityki prywatności
W przypadku zmiany zasad polityki prywatności informacja o takiej zmianie umieszczona zostanie na stronie głównej portalu fotonet.info. Jeżeli w wyniku takiej zmiany dane podane przez użytkownika miałyby być wykorzystane w sposób odmienny niż ten, o którym użytkownik został powiadomiony w trakcie ich zbierania, użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną. W przypadku otrzymania informacji, że użytkownik nie zgadza się na wykorzystanie jego danych w opisany sposób, dane te przetwarzane będą wyłącznie w dotychczasowy sposób.